znajdź biuro: pokaż wszystkie

home | zaloguj się

Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu travelranking.plPrzed rejestracją lub logowaniem należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.

1. W systemie travelranking.pl można publikować oceny i komentarze na temat biur podróży.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowane treści.

3. Travelranking.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opublikowanych przez użytkownika treści bez powiadomienia i podania przyczyny.

4. Korzystanie z usług Travelranking.pl i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.

5. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a. są one zgodne z prawdą,

b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Hostranking.pl w celu promocji (marketingu) produktów i firm.

6. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z administratorem serwisu.

7. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Hostranking.pl danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje usunięcie konta tego użytkownika.

8. Travelranking.pl informuje, iż podczas korzystania z usługi Hostranking w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,

b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,

c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

d. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu i zapoznawania się z nimi.

10. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody Travelranking.pl, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z usług Hostranking.pl, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.

11. Travelranking.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z swoich kont, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

b. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta,

c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),

d. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

e. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.

f. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

12. Travelranking.pl zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:

a. okresowego wyłączania systemu Travelranking.pl bez uprzedniego powiadomienia,

b. natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,

c. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników, na stronach WWW systemu Hostranking.pl.

13. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Hostranking.pl konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:

a. wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników,

b. wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

14. Wszelkie działania wymienione w pkt. 24 będą podejmowane bez ingerencji w treść korespondencji użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

15. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.

16. Wszelkie ewentualne promocje, konkursy i nagrody będą w miarę możliwości dostosowywane do udostępnionych przez użytkownika danych tj. wieku, płci, zainteresowań itp.

17. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników Travelranking.pl niniejszego regulaminu należy kierować na adres info@travelranking.pl.

18. Travelranking.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

19. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Travelranking.pl